Inclou: multijoc i paviment continu de cautxú a tota la zona de seguretat.
...
Ubicació: Madrid.